Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

van toepassing op de KOOP van VEILINGOBJECTEN
 
Artikel 1 - Begrippen

1.          Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt in deze Gebruiksvoorwaarden verstaan onder:

Curiosa Carrousel:               de vennootschap onder firma: Curiosa Carrousel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77414578;

Account                                  de persoonlijke sectie op de Website met de door de Gegadigde ingevoerde (persoons)gegevens, die door Gegadigde wordt gecreëerd bij aanmelding voor de Service en die door Gegadigde wordt beheerd;

Aanbieder:                            de verkoper van Veilingobjecten, die middels de website van Curiosa Carrousel worden aangeboden;

Gegadigde:                           de koper van Veilingobjecten, die middels de website van Curiosa Carrousel worden aangeboden;

Website:                                de website van Curiosa Carrousel, adres: www.curiosacarrousel.nl en andere door Curiosa Carrousel gebruikte domeinnamen en websites;

Veilingobjecten:                  Veilingobjecten die te koop worden aangeboden via de Website;

Gebruiksvoorwaarden:     de Gebruiksvoorwaarden zoals vastgelegd in dit document.

Service:                                  de door Curiosa Carrousel aangeboden dienstverlening.

2.          Begrippen kunnen zonder verlies van betekenis in enkelvoud en meervoud worden gebruikt.


Artikel 2 – Inleiding vooraf

1.          Curiosa Carrousel biedt een Service gericht op de aan- en verkoop van Veilingobjecten middels de door Curiosa Carrousel daarvoor ingerichte website met veilingfaciliteiten.

2.          Deze Gebruiksvoorwaarden zijn geschreven voor degene die van de Service gebruik wenst te maken als koper van Veilingobjecten. U wordt aanbevolen deze Gebruiksvoorwaarden goed door te nemen voordat u tot accordering overgaat.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.          Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, opdrachten, aanbiedingen, offertes en overige aangelegenheden tussen Curiosa Carrousel en Gegadigde. Deze Gebruiksvoorwaarden blijven ook van toepassing na beëindiging van de rechtsverhouding die heeft geleid tot de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden. 

2.          Op alle rechtsverhoudingen is -voor zover daarvan hierna niet wordt afgeweken middels deze Gebruiksvoorwaarden- tevens van toepassing het Curiosa Carrousel Privacy Statement en de Curiosa Carrousel Algemene Voorwaarden. De service van Curiosa Carrousel is mogelijk onderhevig aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of voorschriften die aan de Gegadigde bekend worden gemaakt op de website. Alle dergelijke aanvullende richtlijnen, voorwaarden of voorschriften worden geacht onlosmakelijk deel uit te maken van deze Gebruiksvoorwaarden.

3.          Eventuele verwijzing naar algemene of bijzondere voorwaarden van de Gegadigde worden verworpen en uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard, behoudens het geval dat Curiosa Carrousel de betreffende algemene of bijzondere voorwaarden van de Gegadigde expliciet en onvoorwaardelijk schriftelijk aanvaardt. 

4.          De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet.

5.          In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

6.          Eventuele afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden te eniger tijd toegepast of getolereerd door Curiosa Carrousel ten voordele van de Gegadigde, geven de Gegadigde nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als vaststaand op te eisen.

7.          Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van Curiosa Carrousel zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval van wezenlijke wijzigingen, zal Curiosa Carrousel de Gegadigde informeren via e-mail of door het plaatsen van een berichten op de Website met de aangepast Gebruiksvoorwaarden. Gegadigde wordt geadviseerd om periodiek de actuele versie van deze voorwaarden op de Website te raadplegen. Bij voortgezet gebruik van de Service na dergelijke wijzigingen aanvaardt de Gegadigde de wijzigingen en gaat hij akkoord met de Gebruiksvoorwaarden die op dat moment van toepassing zijn.

 

Artikel 4 - Voorwaarden en verklaringen

1.          De Gegadigde kan alleen gebruik maken van de Service van Curiosa Carrousel als:

a.           indien van toepassing: de vertegenwoordiger van de Gegadigde gerechtigd casu quo bevoegd is om zijn werkgever/bedrijf/organisatie te vertegenwoordigen bij het aangaan van de overeenkomst met Curiosa Carrousel;

b.           de Gegadigde en/of vertegenwoordiger tenminste 18 jaar oud is;

c.                   hij zulks uitsluitend doet met toepassing van de onderhavige Gebruiksvoorwaarden;

d.           hij gebruik maakt van de Service in overeenstemming met alle juridische en/of contractuele verplichtingen.

2.          Het is de Gegadigde verboden te pogen de broncode van de Curiosa Carrousel Service of een deel daarvan en/of de bijbehorende software en/of afgeleide werken te wijzigen, vertalen, reverse engineren of (andere) pogingen zal doen om dergelijke codes te ontdekken. 

 

Artikel 5 – Account

1.          Om gebruik te kunnen maken van de Service, moet Gegadigde zich registreren door het aanmaken van een Account zoals beschreven op de Website. Bij het maken van de Account moet de Aanbieder logingegevens, zoals een Aanbiedersnaam en wachtwoord, opgeven, waarmee hij toegang krijgt tot zijn Account.

2.          De Gegadigde staat ervoor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Account verstrekt compleet en naar waarheid is. De Gegadigde is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie en voor alle hieruit voortvloeiende of hiermee verband houdende schade en/of kosten, welke aanspraken, schade en kosten door Curiosa Carrousel direct op de Gegadigde zullen worden verhaald.

3.          De Gegadigde is verplicht zijn inloggegevens geheim te houden. Het is de Gegadigde niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Gegadigde is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de inloggegevens van de Service wordt gemaakt. Curiosa Carrousel mag ervan uitgaan dat de Gegadigde daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn inloggegevens.

4.          De Gegadigde dient Curiosa Carrousel op de hoogte te stellen van onrechtmatig gebruik van zijn Account, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens.

5.          Curiosa Carrousel is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Service door derden.

6.          Curiosa Carrousel kan de toegang tot een Account beperken en het Account verwijderen of blokkeren indien de Aanbieder misbruik maakt van zijn accountant, onderhavige gebruiksvoorwaarden overtreedt of in strijd handelt met de goede zeden of de openbare orde.

 

Artikel 6 – Curiosa Carrousel Service

1.          De Service bestaat uit het bieden van een website die de Aanbieder in staat stelt Veilingobjecten middels een veiling te koop aan te bieden aan het brede publiek.

2.          De Gegadigden kopen op de Website Veilingobjecten rechtstreeks van de Aanbieder. Curiosa Carrousel speelt hierbij uitsluitend een faciliterende en ondersteunende rol door het aanbieden van de Website en de Service. Curiosa Carrousel kan geen controle uitoefenen op de kwaliteit, de rechtmatigheid of juistheid van de aangeboden Veilingobjecten, de bevoegdheid van Gegadigden om Veilingobjecten te verkopen en de bevoegdheid of mogelijkheid van Gegadigden om Veilingobjecten te kopen. Onverminderd enige andere bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden, erkent en aanvaardt Gegadigde dat geen koopovereenkomst tot stand komt tussen Curiosa Carrousel en de Gegadigde ten aanzien van enig Veilingobject.

3.          De Gegadigde reflecteert op de Website op het aanbod van de Aanbieder door een bod uit te brengen op een aangeboden Veilingobject. De bieding is onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Met het uitbrengen van het hoogste bod ontstaat een voorwaardelijke koopovereenkomst tussen Aanbieder en de Gegadigde.

4.          Bij het ontstaan van de voorwaardelijke koopovereenkomst voldoet de Gegadigde de koopsom en eventuele transportkosten op de bankrekening van Curiosa Carrousel. Contante betaling is niet mogelijk.

5.          De Aanbieder ontvangt direct na betaling van de koopsom een bevestiging van de voorwaardelijke koopovereenkomst. Curiosa Carrousel meldt binnen drie (3) werkdagen aan de Gegadigde of de Aanbieder de voorwaardelijke koopovereenkomst gestand doet.

6.          Indien de Aanbieder de voorwaardelijke koopovereenkomst gestand doet vervalt het voorwaardelijke karakter en is hij gehouden het verkochte Veilingobject gereed te maken voor verzending aan of afhaling door de Gegadigde.

 

Artikel 7 - Vrijwaringen, geen garantie en uitsluiting aansprakelijkheid

1.          De door Curiosa Carrousel aangeboden Service wordt verricht "as-is" en "zoals beschikbaar".

2.          Curiosa Carrousel verleent uitdrukkelijk geen garantie:

a.           voor de geschiktheid van de Service voor de doeleinden van de Gegadigde;

b.           op de nauwkeurigheid van de door derden, waaronder Aanbieders, verstrekte gegevens;

c.                   dat de Service voldoet aan de verwachtingen van de Gegadigde;

d.           dat de Service en Website te allen tijde, zonder onderbrekingen, tijdig, veilig, foutloos, nauwkeuring, betrouwbaar, vrij van virussen of malware beschikbaar zal zijn.

3.          De Gegadigde is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Service verricht.

4.          Curiosa Carrousel is te allen tijde gerechtigd de Service te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gegadigde.

5.          Curiosa Carrousel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Service dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

6.          Indien Curiosa Carrousel aansprakelijk is jegens de Gegadigde voor schade uit welke hoofde dan ook, is Curiosa Carrousel uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Gegadigde lijdt als gevolg van een aan Curiosa Carrousel toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van Curiosa Carrousel zal nooit meer dan éénduizend euro (€ 1.000,-) bedragen.

7.          Onder directe schade als bedoel in het vorige lid wordt uitsluitend verstaan:

a.           materiële schade aan zaken;

b.           redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

c.                   redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de Gegadigde aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

8.          Behoudens in gevallen van opzet en/of bewuste roekeloosheid zijdens Curiosa Carrousel is iedere aansprakelijkheid van Curiosa Carrousel voor andere dan directe schade, zoals beschreven in lid 7, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

9.          In ieder geval is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Curiosa Carrousel in gevallen van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan:

a.           de omstandigheid dat Curiosa Carrousel zelf een prestatie die van belang is in verband met haar Service, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;

b.           staking, arbeidsconflict, tekort aan werkkracht, brandstof of elektriciteit;

c.                   storingen of ongevallen in het (data)verkeer;

d.           overheidsmaatregelen of embargo;

e.           relletjes, oproer, oorlog, sociale onrust;

f.                    extreme weersomstandigheden;

g.           gehele of gedeeltelijke kolonisatie van de aarde door buitenaardse levensvormen of technologieën;

h.           brand, overstroming, natuurramp;

i.                    storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken.

 

Artikel 8 - Volgrecht

1.          Bij doorverkoop van een Veilingobject is mogelijk volgrecht van toepassing. Het volgrecht is het recht van de kunstenaar (of erfgenamen daarvan) om een percentage van de verkoopprijs te ontvangen bij doorverkoop van zijn werk via de professionele kunsthandel. Er is sprake van volgrecht als: het aankoopbedrag hoger is dan € 3000,- en de kunstenaar de nationaliteit heeft van een van de EU-landen, inclusief IJsland, Noorwegen en Liechtenstein óf vast in Nederland woont.

2.          Het volgrecht is gebonden aan wettelijke wet- en regelgeving. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

3.          Indien Curiosa Carrousel bekend is met een van toepassing zijnd volgrecht op een aangeboden Veilingobject wordt dat vermeld. Het ontbreken van een dergelijke melding houdt geenszins een garantie in dat geen volgrecht van toepassing is. De eventuele toepasselijkheid van volgrecht komt volledig voor rekening en risico van de Gegadigde.

 

Artikel 9 – Provisie en betaling

1.          De Gegadigde is een provisie verschuldigd aan Curiosa Carrousel van twintig procent (20%) van de totale koopsom. Deze provisie dient de Gegadigde tezamen met de koopsom (het winnende bod) te voldoen binnen 7 dagen nadat door Curiosa Carrousel om betaling is verzocht.

2.          Indien de Gegadigde niet binnen de vermelde betalingstermijn de koopsom, voldoet is hij automatisch in verzuim jegens Aanbieder, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment van verzuim is de Gegadigde rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente. Curiosa Carrousel verzendt aan de Gegadigde een laatste aanmaning, mede namens de Aanbieder ten aanzien van het aan Aanbieder verschuldigde bedrag. Indien betaling ook dan uitblijft, kan Curiosa Carrousel de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Curiosa Carrousel gemaakte buitengerechtelijke kosten in verband met de te late betaling ten laste van de Gegadigde. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de Nederlandse Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 10 – Communicatie

  1. De Gegadigde zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden, zodat door Curiosa Carrousel verzonden kennisgevingen tijdig worden gelezen. Curiosa Carrousel is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
  2. De Gegadigde stemt ermee in dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Aanbieder worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de koopovereenkomst ten aanzien van een Veilingobject.

 

Artikel 11 - Intellectuele Eigendomsrechten

Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Service, met inbegrip van gepresenteerde en niet-gepresenteerde inhoud, met uitzondering van door een Aanbieder aangeleverde afbeeldingen, teksten en overige zaken, berusten bij Curiosa Carrousel.

 

Artikel 12 - Privacy

De Gegadigde dient voor gebruikmaking van de Dienst (persoons)gegevens aan Curiosa Carrousel te verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Curiosa Carrousel en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

Het Privacy Statement is beschikbaar op de Website.

 

Artikel 13 - Niet-nakoming

1.          Curiosa Carrousel heeft het recht de overeenkomst tussen Gegadigde en Curiosa Carrousel te ontbinden indien de Gegadigde toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Curiosa Carrousel of de Aanbieder.

2.          In de gevallen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel heeft Curiosa Carrousel het recht, zonder enig recht van Gegadigde op schadevergoeding of restitutie van kosten de toegang tot de Service te beperken, op te schorten of te ontzeggen en/of een door de Gegadigde aangemaakte account tijdelijk of blijvend te blokkeren of te verwijderen.

 

Artikel 14 - Overige bepalingen

1.          Op de rechtsverhouding tussen Gegadigde en Curiosa Carrousel is Nederlands recht van toepassing.

2.          Alle geschillen tussen een Gegadigde en een Aanbieder zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan Curiosa Carrousel ter bemiddeling. Alle geschillen die tussen de Gegadigde en Curiosa Carrousel ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Noord-Nederland, Groningen, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

3.          Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.

 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN VERKOOP
 
Artikel 1 - Begrippen

1.          Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt in deze Gebruiksvoorwaarden verstaan onder:

Curiosa Carrousel:               de vennootschap onder firma: Curiosa Carrousel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77414578;

Account                                  de persoonlijke sectie op de Website met de door de Gegadigde ingevoerde (persoons)gegevens, die door Gegadigde wordt gecreëerd bij aanmelding voor de Service en die door Gegadigde wordt beheerd;

Aanbieder:                            de verkoper van Veilingobjecten, die middels de website van Curiosa Carrousel worden aangeboden;

Gegadigde:                           de koper van Veilingobjecten, die middels de website van Curiosa Carrousel worden aangeboden;

Website:                                de website van Curiosa Carrousel, adres: www.curiosacarrousel.nl en andere door Curiosa Carrousel gebruikte domeinnamen en websites;

Veilingobjecten:                  Veilingobjecten die te koop worden aangeboden via de Website;

Gebruiksvoorwaarden:     de Gebruiksvoorwaarden zoals vastgelegd in dit document.

Service:                                  de door Curiosa Carrousel aangeboden dienstverlening.

2.          Begrippen kunnen van betekenis in enkelvoud en meervoud worden gebruikt.


Artikel 2 – Inleiding vooraf

1.          Curiosa Carrousel biedt een Service gericht op de aan- en verkoop van Veilingobjecten middels de door Curiosa Carrousel daarvoor ingerichte website met veilingfaciliteiten.

2.          Deze Gebruiksvoorwaarden zijn geschreven voor degene die van de Service gebruik wenst te maken als verkoper van Veilingobjecten. U wordt aanbevolen deze Gebruiksvoorwaarden goed door te nemen voordat u tot accordering overgaat.


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.          Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, opdrachten, aanbiedingen, offertes en overige aangelegenheden tussen Curiosa Carrousel en Aanbieder. Deze Gebruiksvoorwaarden blijven ook van toepassing na beëindiging van de rechtsverhouding die heeft geleid tot de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden. 

2.          Op alle rechtsverhoudingen is -voor zover daarvan hierna niet wordt afgeweken middels deze Gebruiksvoorwaarden- tevens van toepassing het Curiosa Carrousel Privacy Statement en de Curiosa Carrousel Algemene Voorwaarden. De service van Curiosa Carrousel is mogelijk onderhevig aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of voorschriften die aan de Aanbieder bekend worden gemaakt op de website. Alle dergelijke aanvullende richtlijnen, voorwaarden of voorschriften worden geacht onlosmakelijk deel uit te maken van deze Gebruiksvoorwaarden.

3.          Eventuele verwijzing naar algemene of bijzondere voorwaarden van de Aanbieder worden verworpen en uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard, behoudens het geval dat Curiosa Carrousel de betreffende algemene of bijzondere voorwaarden van de Aanbieder expliciet en onvoorwaardelijk schriftelijk aanvaardt. De algemene of bijzondere voorwaarden van de Aanbieder zijn eveneens niet van toepassing op middels de Service van Curiosa Carrousel gesloten overeenkomsten tussen Aanbieder en Gegadigden (als bedoeld in artikel 5 van deze Gebruiksvoorwaarden).

4.          De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet.

5.          In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

6.          Eventuele afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden te eniger tijd toegepast of getolereerd door Curiosa Carrousel ten voordele van de Aanbieder, geven de Aanbieder nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als vaststaand op te eisen.

7.          Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van Curiosa Carrousel zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval van wezenlijke wijzigingen, zal Curiosa Carrousel de Aanbieder informeren via e-mail of door het plaatsen van een berichten op de Website met de aangepast Gebruiksvoorwaarden. Aanbieder wordt geadviseerd om periodiek de actuele versie van deze voorwaarden op de Website te raadplegen. Bij voortgezet gebruik van de Service na dergelijke wijzigingen aanvaardt de Aanbieder de wijzigingen en gaat hij akkoord met de Gebruiksvoorwaarden die op dat moment van toepassing zijn.

 

Artikel 4 - Voorwaarden en verklaringen

1.          De Aanbieder kan alleen gebruik maken van de Service van Curiosa Carrousel als:

a.           hij een Aanbieder is die de Service gebruikt voor zichzelf of een door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of samenwerkingsverband;

b.           indien van toepassing: de vertegenwoordiger van de Aanbieder gerechtigd casu quo bevoegd is om zijn werkgever/bedrijf/organisatie te vertegenwoordigen bij het aangaan van de overeenkomst met Curiosa Carrousel;

c.                   de Aanbieder en/of vertegenwoordiger tenminste 18 jaar oud is;

d.           hij zulks uitsluitend doet met toepassing van de onderhavige Gebruiksvoorwaarden;

e.           hij gebruik maakt van de Service in overeenstemming met alle juridische en/of contractuele verplichtingen.

2.          De Service van Curiosa Carrousel is uitsluitend bestemd voor het aanbieden van Veilingobjecten die door de Aanbieder zijn gemaakt en waarvan hij de exclusieve intellectuele eigendomsrechten bezit. De Aanbieder verklaart uitdrukkelijk dat hij aan deze voorwaarde voldoet.

3.          De Aanbieder verklaart dat:

a.           hij niet zal pogen om het gebruik van de Curiosa Carrousel Service te omzeilen en/of om zijn betalingsverplichtingen jegens Curiosa Carrousel te omzeilen;

b.           hij de broncode van de Curiosa Carrousel Service of een deel daarvan en/of de bijbehorende software en/of afgeleide werken niet zal wijzigen, vertalen, reverse engineren of (andere) pogingen zal doen om dergelijke codes te ontdekken. 

4.          Het is de Aanbieder niet toegestaan om tekst, afbeeldingen en overige zaken via de Service van Curiosa Carrousel te plaatsen die:

a.           bewust foutieve informatie bevat en/of misleidend is;

b.           reclameboodschappen bevat;

c.                   discriminerend zijn, aanstootgevend zijn of in strijd met goede zeden en/of openbare orde;

d.           verwijst naar andere Veilingobjecten die niet vermeld staan op de Website;

e.           virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een (geautomatiseerd) werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Curiosa Carrousel te omzeilen;

f.                    in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving of op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is of op een andere wijze ongeschikt of ongewenst is;

g.           de belangen en goede naam van Curiosa Carrousel kan schaden.

 

Artikel 5 – Account

1.          Om gebruik te kunnen maken van de Service, moet Aanbieder zich registreren door het aanmaken van een Account zoals beschreven op de Website. Bij het maken van de Account moet de Aanbieder logingegevens, zoals een Aanbiedersnaam en wachtwoord, opgeven, waarmee hij toegang krijgt tot zijn Account.

2.          De Aanbieder staat ervoor in dat:

a.           de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Account verstrekt compleet en naar waarheid is.

b.           hij voldoen aan alle fiscale wet- en regelgeving en zich in dat verband bij zijn aanmelding registreert in de juiste hoedanigheid en daarbij alle benodigde gegevens verstrekt.

              De Aanbieder is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie en voor alle hieruit voortvloeiende of hiermee verband houdende schade en/of kosten, welke aanspraken, schade en kosten door Curiosa Carrousel direct op de Aanbieder zullen worden verhaald.

3.          De Aanbieder is verplicht zijn inloggegevens geheim te houden. Het is de Aanbieder niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Aanbieder is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de inloggegevens van de Service wordt gemaakt. Curiosa Carrousel mag ervan uitgaan dat de Aanbieder daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn inloggegevens.

4.          De Aanbieder dient Curiosa Carrousel op de hoogte te stellen van onrechtmatig gebruik van zijn Account, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens.

5.          Curiosa Carrousel is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Site en/of Dienst door derden.

6.          Curiosa Carrousel kan de toegang tot een Account beperken en het Account verwijderen of blokkeren indien de Aanbieder misbruik maakt van zijn accountant, onderhavige gebruiksvoorwaarden overtreedt of in strijd handelt met de goede zeden of de openbare orde.

 

Artikel 6 – Curiosa Carrousel Service

1.          De Service bestaat uit het bieden van een website die de Aanbieder in staat stelt Veilingobjecten middels een veiling te koop aan te bieden aan het brede publiek.

2.          De Gegadigden kopen op de Website Veilingobjecten rechtstreeks van de Aanbieder. Curiosa Carrousel speelt hierbij uitsluitend een faciliterende en ondersteunende rol door het aanbieden van de Website en de Service. Onverminderd enige andere bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden, erkent en aanvaardt Aanbieder dat geen koopovereenkomst tot stand komt tussen Curiosa Carrousel en de Aanbieder ten aanzien van enig Veilingobject.

3.          Na het succesvol afronden van het registratieproces kan de Aanbieder een Veilingobject voor de veiling aanbieden. Curiosa Carrousel bepaalt of en wanneer Veilingobjecten worden aangeboden op de Website. Curiosa Carrousel behoudt zich het recht voor Veilingobjecten zonder motivatie te weigeren.
Curiosa Carrousel bepaalt de informatie die door de Aanbieder verstrekt dient te worden ten aanzien van ieder individueel Veilingobject, tezamen met overige van belang zijnde informatie voor de potentiele Gegadigden.

4.          De Gegadigde reflecteert op de Website op het aanbod van de Aanbieder door een bod uit te brengen op een aangeboden Veilingobject. De bieding is onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Met het uitbrengen van het hoogste bod ontstaat een voorwaardelijke koopovereenkomst tussen Aanbieder en de Gegadigde.

5.          Bij het ontstaan van de voorwaardelijke koopovereenkomst voldoet de Gegadigde de koopsom en eventuele transportkosten op de bankrekening van Curiosa Carrousel. Contante betaling is niet mogelijk.

6.          De Aanbieder ontvangt direct na betaling van de koopsom een bevestiging van de voorwaardelijke koopovereenkomst. De Aanbieder dient binnen twee (2) werkdagen te melden aan Curiosa Carrousel of hij de voorwaardelijke koopovereenkomst gestand doet. Indien de Aanbieder geen melding doet wordt hij geacht de voorwaardelijke koopovereenkomst gestand te doen en verbeurt hij de provisie als bedoeld in deze Gebruiksvoorwaarden.

7.          Indien de Aanbieder de voorwaardelijke koopovereenkomst gestand doet vervalt het voorwaardelijke karakter en is hij gehouden het verkochte Veilingobject gereed te maken voor verzending aan of afhaling door de Gegadigde.

 

Artikel 7 - Vrijwaringen, geen garantie en uitsluiting aansprakelijkheid

1.          De door Curiosa Carrousel aangeboden Service wordt verricht "as-is" en "zoals beschikbaar".

2.          Curiosa Carrousel verleent uitdrukkelijk geen garantie:

a.           voor de geschiktheid van de Service voor de doeleinden van de Aanbieder;

b.           op de nauwkeurigheid van de door derden, waaronder Aanbieders, verstrekte gegevens;

c.                   dat de Service voldoet aan de verwachtingen van de Aanbieder;

d.           dat de Service en Website te allen tijde, zonder onderbrekingen, tijdig, veilig, foutloos, nauwkeuring, betrouwbaar, vrij van virussen of malware beschikbaar zal zijn.

3.          De Aanbieder is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Service verricht.

4.          Curiosa Carrousel is te allen tijde gerechtigd de Service te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Aanbieder.

5.          Curiosa Carrousel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Service dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

6.          Indien Curiosa Carrousel aansprakelijk is jegens de Aanbieder voor schade uit welke hoofde dan ook, is Curiosa Carrousel uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Aanbieder lijdt als gevolg van een aan Curiosa Carrousel toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de door Curiosa Carrousel verkregen provisie van Aanbieder ten aanzien van handeling waaruit de schade is voortgevloeid. De totale aansprakelijkheid van Curiosa Carrousel zal nooit meer dan éénduizend euro (€ 1.000,-) bedragen.

7.          Onder directe schade als bedoel in het vorige lid wordt uitsluitend verstaan:

a.           materiële schade aan zaken;

b.           redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

c.                   redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de Aanbieder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

8.          Behoudens in gevallen van opzet en/of bewuste roekeloosheid zijdens Curiosa Carrousel is iedere aansprakelijkheid van Curiosa Carrousel voor andere dan directe schade, zoals beschreven in lid 7, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer.

9.          In ieder geval is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Curiosa Carrousel in gevallen van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan:

a.           de omstandigheid dat Curiosa Carrousel zelf een prestatie die van belang is in verband met haar Service, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;

b.           staking, arbeidsconflict, tekort aan werkkracht, brandstof of elektriciteit;

c.                   storingen of ongevallen in het (data)verkeer;

d.           overheidsmaatregelen of embargo;

e.           relletjes, oproer, oorlog, sociale onrust;

f.                    extreme weersomstandigheden;

g.           gehele of gedeeltelijke kolonisatie van de aarde door buitenaardse levensvormen of technologieën;

h.           brand, overstroming, natuurramp;

i.                    storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken.

 

Artikel 8 - Volgrecht

1.          Bij doorverkoop van een Veilingobject is mogelijk volgrecht van toepassing. Het volgrecht is het recht van de kunstenaar (of erfgenamen daarvan) om een percentage van de verkoopprijs te ontvangen bij doorverkoop van zijn werk via de professionele kunsthandel. Er is sprake van volgrecht als: het aankoopbedrag hoger is dan € 3000,- en de kunstenaar de nationaliteit heeft van een van de EU-landen, inclusief IJsland, Noorwegen en Liechtenstein óf vast in Nederland woont.

2.          Het volgrecht is gebonden aan wettelijke wet- en regelgeving. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

3.          Aanbieder is gehouden Curiosa Carrousel te informeren indien sprake is van volgrecht met betrekking tot door hem aangeboden Veilingobjecten. In de verhouding tussen Aanbieder en Curiosa Carrousel komt de eventuele toepasselijkheid van volgrecht volledig voor rekening en risico van de Aanbieder.

 

Artikel 9 – Provisie en betaling

De Aanbieder is gehouden Curiosa Carrousel een provisie te betalen. De provisie wordt berekend als volgt:

  1. In geval van succesvolle verkoop van een Veilingobject, is de Aanbieder een provisie verschuldigd van twintig procent (20%) van de totale verkoopsom.
  2. De Aanbieder is de provisie ook verschuldigd aan Curiosa Carrousel indien hij de voorwaardelijke koopovereenkomst geen gestand doet als bedoeld in artikel 6 lid 6 van deze voorwaarden.
  3. Curiosa Carrousel voldoet de verkoopsom, na aftrek van de provisie en eventueel verschuldigde BTW binnen 5 werkdagen na ontvangst van die verkoopsom aan de Aanbieder.

Curiosa Carrousel is gerechtigd het in lid 2 gemelde bedrag te verrekenen met alle vorderingen van of op de betreffende Aanbieder.

  1. Aanbieder accepteert dat Curiosa Carrousel namens Aanbieder facturen opstelt en verzendt voor zover het uitreiken van facturen verplicht is op basis van wet- en regelgeving. Aanbieder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de factuur en Curiosa Carrousel accepteert dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid.
  2. Indien Aanbieder enig bedrag verschuldigd is jegens Curiosa Carrousel welke niet kan worden voldaan uit een verkoopsom geldt het volgende: Indien de Aanbieder niet binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag voldoet, is hij automatisch in verzuim jegens Curiosa Carrousel, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment van verzuim is de Aanbieder rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente. Curiosa Carrousel zal nog een laatste aanmaning versturen. Indien betaling ook dan uitblijft, kan Curiosa Carrousel de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Curiosa Carrousel gemaakte buitengerechtelijke kosten in verband met de te late betaling ten laste van de Aanbieder. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de Nederlandse Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bedragen minimaal € 40,-.

 

Artikel 10 – Geen andere financiële tegemoetkoming
Curiosa Carrousel maakt jegens de Aanbieder geen aanspraak op financiële tegemoetkoming anders dan voormelde provisie. Curiosa Carrousel werkt zelfstandig en geheel voor eigen rekening en risico. Alle onkosten, tenzij anders vermeld, zijn voor rekening van Curiosa Carrousel.

Artikel 11 – Geen concurrentiebeding en geen exclusiviteit

1.          Het is Curiosa Carrousel uitdrukkelijk wel toegestaan andere Veilingobjecten te verkopen dan die afkomstig van de Aanbieder, zoals eigen Veilingobjecten.

2.          Curiosa Carrousel mag uitdrukkelijk wel betrokken zijn bij- of belang hebben in een onderneming die gericht is op activiteiten die concurrerend zijn aan de activiteiten van de Aanbieder.

 

Artikel 12 - Intellectuele Eigendomsrechten

1.          Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Service, met inbegrip van gepresenteerde en niet-gepresenteerde inhoud, met uitzondering van door de Aanbieder aangeleverde afbeeldingen, teksten en overige zaken, berusten bij Curiosa Carrousel.

2.          De Aanbieder verstrekt aan Curiosa Carrousel ten aanzien van de door hem op de Website geplaatste afbeeldingen, teksten en overige zaken, een kosteloos, onherroepelijke en overdraagbaar recht om deze afbeeldingen, teksten en overige zaken openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Service vereist of gewenst is.

3.          De Aanbieder gaat er daarmee tevens uitdrukkelijk mee akkoord dat de door hem op de Website geplaatste afbeeldingen, teksten en overige zaken kosteloos en veelvuldig kunnen worden ingezet voor reclame uitingen op Social Media kanalen waaronder maar niet beperkt tot Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube. Door plaatsing van deze afbeeldingen, teksten en overige zaken verleent de Aanbieder aan Curiosa Carrousel een overdraagbaar en sublicentieerbaar licentierecht om deze zaken te gebruiken voor promotionele doeleinden. Het licentierecht eindigt na ommekomst van drie maanden nadat de account van Aanbieder is opgeheven.

 

Artikel 13 – Communicatie

1.          De Aanbieder zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden, zodat door Curiosa Carrousel verzonden kennisgevingen tijdig worden gelezen. Curiosa Carrousel is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

2.          De Aanbieder stemt ermee in dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Gegadigde worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de koopovereenkomst ten aanzien van een Veilingobject.

 

Artikel 14 - Privacy

De Aanbieder dient voor gebruikmaking van de Dienst (persoons)gegevens aan Curiosa Carrousel te verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Curiosa Carrousel en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

Het Privacy Statement is beschikbaar op de Website.

 

Artikel 15 - Niet-nakoming

Curiosa Carrousel en de Aanbieder hebben het recht de tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. In een dergelijk geval heeft Curiosa Carrousel het recht, zonder enig recht van Aanbieder op schadevergoeding of restitutie van kosten:

  1. de toegang tot de Service te beperken, op te schorten of te ontzeggen;
  2.                   een door de Aanbieder aangemaakte account tijdelijk of blijvend te blokkeren of te verwijderen; en/of
  3.                   aangeboden Veilingobjecten, afbeeldingen, teksten en overige zaken van de Aanbieder te verwijderen.

 

Artikel 16 - Overige bepalingen

1.          Op de rechtsverhouding tussen Gegadigde en Curiosa Carrousel is Nederlands recht van toepassing.

2.          Alle geschillen tussen een Gegadigde en een Aanbieder zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan Curiosa Carrousel ter bemiddeling. Alle geschillen die tussen de Gegadigde en Curiosa Carrousel ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Noord-Nederland, Groningen, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

3.          Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.